Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

VIỆT NAM PHẢI SỚM CÓ CÁNH CHIM ĐẦU ĐÀN

 I-VIT NAM PHI SM CÓ CÁNH CHIM ĐU ĐÀN Đ ĐƯA DÂN TC ĐI THEO ĐƯỜNG LỐI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ  
Nhờ sáng tạo và  trang bị hệ tư tưởng tiên tiến riêng, tư tưởng Đoàn kết, nên Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng của Người đã cùng dân tộc Việt Nam giành được độc lập, thống nhất đất nước, giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Tư tưởng Đoàn kết Dân tộc, Đoàn kết Quốc tế của Người vừa nhân văn, vừa là  tư duy triết học “Trân trọng, Liên kết và Thống nhất các yếu tố Khác biệt, kể cả Đối lập”. Tư tưởng này phát huy mạnh mẽ ở trong nước và  trên trường quốc tế.
Vì thế  khi  kế hoạch  đi cùng  phe Đồng minh Dân chủ có Pháp và Mỹ không được chấp thuận,  thì để giành được độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn phe Xã hội Chủ nghĩa  có Liên Xô, Trung Quốc  - phe có tư tưởng Khác biệt làm đồng minh.

Tôn trọng sự khác biệt tư tương của bạn, song để ngừa bệnh ấu trĩ tả khuynh,
mù quáng sao chép mô hình Xã hội Chủ nghĩa của Liên Xô, Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc cần độc lập, sáng tạo về tư tưởng. Người nói: “Làm rái Liên Xô cũng là Mác-xít” và “Chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam là chủ nghĩa Mác-Lênin có lý, có tình (Mà có lý, có tình thì không còn Chủ nghĩa Mác-Lênin như nó vốn có vì bản chất chủ nghĩa này là bạo lực  cách mạng  và chuyên chính vô sản  –  tác giả)”.
Người nói thẳng: “Đừng thấy người ta đấu tranh giai cấp rồi mình cũng bắt chước giai cấp đấu tranh”. Năm 1949, Người viết: “Đấu tranh giai cấp là một điều ngu ngốc” và các tối  trước Đại hội Đảng II năm 1951, Người xách đèn bão đến từng lán đại biểu giải thích việc không lấy tên “Cộng sản” cho Đảng. Sau này trong Di chúc, Người chỉ nhắc xây dựng “Đất nước” chứ không nhắc xây dựng “Chủ nghĩa”.
Dễ thấy  tư  tưởng và việc làm đậm chất Nhân văn, Minh triết và Khoa học của Người luôn có giá trị thời đại. Đây là điều mà Chủ nghĩa Mác-Lênin không có.
Thực tiễn Việt Nam cho thấy cứ khi Chủ nghĩa Mác-Lênin lên ngôi là phong trào cách mạng  tổn thất  đau đớn,  nặng nề, ngược lại cứ khi nào  ngọn cờ Đoàn kết Dân tộc,
Đoàn kết Quốc tế giương cao thì khi đó cách mạng Việt Nam khởi sắc và thành công.    
Về mặt này, phát biểu khai mạc Hội nghị TW 11 của Tổng Bí thƣ Nguyễn Phú
Trọng đã có điểm sáng mới khi đặt việc xử lý các quan điểm khác biệt về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo  theo cách  thức trao đổi kiểu “Phải chăng”, chứ không  theo cách áp đặt các ý kiến khác biệt là “Suy thoái” như trước: “Tôi đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên TW cần lưu ý, … Phải chăng, về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời điểm hiện nay cần nhấn mạnh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương  lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc; ….”. Tiếc là ngoài yếu tố mới “Phải chăng”, các nội dung trên mới đề cập về các vấn đề tư tưởng trong Đảng, chưa thấy nói đến các vấn đề có tầm vóc quốc gia, cũng như các vấn đề có tầm khu vực và thế giới, cho nên đây khó có thể là tiêu chí để lựa chọn lãnh đạo đất nước. Đó là chưa kể còn nhiều nội dung chưa hợp lý, hợp tình, hợp thực tiễn, như:
Không thể đồng nhất “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”; vì Độc lập dân tộc đã có thực hàng nghìn năm, còn CNXH chỉ có trong ảo tưởng bảo thủ. Hay lầm lẫn giữa mục tiêu và biện pháp: “Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc”. Trong khi đó ai cũng hiểu, Việt Nam có hàng ngàn năm văn hiến là do “Lợi ích Dân tộc” được cha ông gìn giữ chứ đâu vì có “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước”.
Đây chỉ là công cụ, xuất hiện, mất đi hay thay đổi phải vì “Lợi ích Dân tộc”. Quan niệm này cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của tư tưởng Hồ Chí Minh.
 Lại nữa: Chủ nghĩa Mác-Lênin coi đấu tranh giai cấp, thủ tiêu tôn giáo, … là
mục tiêu,  là động lực phát triển xã hội. Trong khi đó  tư tưởng Hồ Chí Minh  lại coi Đoàn kết không phân biệt giai cấp, tôn giáo, chính trị, … là cốt lõi của thành công.
Làm gì có chuyện cùng lúc kiên định hai con đường ngược nhau này, nếu không tự xé mình thành hai mảnh hoặc  đứng  ì  tại chỗ khi cả thế giới chuyển động. Đây  là nguyên nhân cốt lõi làm Việt Nam ngày càng trì trệ và nếu kéo dài sẽ lâm vào tình trạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Ngồi giữa hai cái ghế nhất định sẽ ngã”.

II. VỪA ĐOÀN KẾT, CÁC CÁNH CHIM ĐẦU ĐÀN VỪA PHẢI ĐỦ BẢN LĨNH
 DẪN DÂN TỘC VƯỢT THÁCH THỨC, NẮM VỮNG CƠ HỘI ĐỂ GÌN GIỮ CHỦ QUYỀN, LÃNH THỔ, LÃNH HẢI, ĐƯA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Xác định phương hướng công tác nhân sự phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Có nhiều chỗ chưa rõ trong nội dung này:
Tại sao  là “Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” mà không là Tổ Quốc Việt Nam? Phải chăng đây là biến tướng của tư tưởng áp đặt trước đây “Yêu nước là yêu Chủ nghĩa Xã hội”?   Rõ ràng lối tư duy này đã luôn  làm rạn nứt khối Đoàn kết Dân tộc, Đoàn kết Quốc tế và đi ngược tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đó là chưa kể, hiện nay  ta mới có “Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ quá độ CNXH” mà chưa hề có “Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Vậy làm sao để xây
dựng và bảo vệ một sản phẩm của ảo tưởng? Năm 2012, Tổng Bí thư phát biểu ở Cu Ba là thời kỳ quá độ lên CNXH “vô cùng khó khăn và phức tạp”. Nghe nói một dịp khác Tổng Bí thư  đã  cho  biết  100 năm nữa  theo  con đường này  không biết  có  tới đích?  Nếu vậy là đúng thì cớ gì chúng ta không chọn con đường Đoàn kết  - Thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà cứ kiên định mãi con đường đưa cả dân tộc vào chỗ “vô cùng khó khăn gian khổ” và chưa biết đến bao giờ ra?
Tổng Bí thư nhận định: “Những năm sắp tới, đối với nước ta sẽ là thời kỳ mà cả thời cơ và thách thức đều rất lớn”. Không thấy Tổng Bí thƣ nhắc điều mà người Việt Nam nào cũng lo lắng: Làm thế nào để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, lãnh hải củaTổ Quốc trươc các  thế lực thù địch ngày càng hung hãn, xảo quyệt? Làm thế nào để - văn hóa, giáo dục, kinh tế, … của đất nước sớm thoát cảnh suy thoái? Làm thế nào để loại bỏ thứ suy thoái nguy hiểm nhất là suy thoái về Chí khí, Trí tuệ và Phẩm cách
Lãnh đạo? Làm thế nào để môi trường không còn ô nhiễm nghiêm trọng? Làm thế nào để con người lấy lại niềm tin vào con người, và tin vào các điều tốt đẹp? … Cũng không thấy Tổng Bí thƣ nhắc các tiêu chí để lựa chọn lãnh đạo có đủ năng lực vượt mọi thách thức, nắm vững thời cơ để giữ gìn và đưa đất nước phát triển bền vững.
 Trong khi đó, việc bàn về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, về Dự án sân bay quốc tế Long Thành  lại chiếm  thời  lương quá lớn  trong Hội nghị TW 11.
Ngay thế, nhiều nội dung Tổng Bí thư yêu cầu sẽ rất khó giải quyết xác đáng trong một thời gian quy định như: “Trung ương cần tập trung cho ý kiến về sự cần thiết và tính khả thi của Dự án; nhu cầu sử dụng đất và giải phóng mặt bằng; phương án tái định cư, bảo đảm việc làm và môi trường sống cho đồng bào vùng di dời; phương án lựa chọn công nghệ, kỹ thuật và mô hình quản lý, vận hành, khai thác, …”.

 Rõ ràng, đặt các nội dung trên vào Hội nghị TW 11 chưa phù hợp. Các đề án
như vậy cần có đánh giá nghiêm túc, khách quan của các tổ chức quản lý, khoa học trong và ngoài nươc và thí điểm trên vùng lãnh thổ đủ lớn, không quá đặc thù. Từ đây có thể thấy, sẽ tốt hơn nếu như  Hội nghị TW 11 tập trung bàn về các giải pháp để có được đường lối đúng đắn và tìm ra người lãnh đạo xứng đáng.                        
Thay cho  lời kết, cho phép mượn lời phát biểu của Tổng Bí thư với Hội nghị
TW 11  (phần chữ  nhỏ nghiêng)  và  xin  bổ sung  thêm ý  của  tác giả  (phần chữ in):
“Hơn ai hết, mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương cần …   nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành thật tốt trọng trách được CÁC TIỀN NHÂN VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM giao. … Các đồng chí hãy phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng, … ĐÁP ỨNG LÒNG MONG MỎI CỦA NHÂN DÂN VÀ ĐIỀU  MONG ƯỚC CUỐI CÙNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG DI CHÚC CỦA NGƯỜI”.
Nhân dịp này xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới nhiều chuyên gia, tổ chức
khoa học đã giúp tác giả hoàn thành bài viết này. Xin kính chúc các thành viên Hội nghị Trung ương, mỗi ngƣời Việt Nam, cùng Gia đình và Tổ quốc An lành, Thành công và Hạnh phúc.

   Hà Nội ngày 5/5/2015      
  Nguyễn Mạnh Can   
                                                                                                                   
                                                                                                           

                                                                                                                     1


6 nhận xét:

 1. Lời bình của Blogger Vi Kinhhung ( Huy Chau)
  Đọc xong bài của ông MC,mình viết lời bình nhưng không gửi được, vì vậy nhờ bạn đưa lên giúp nhé.

  Hoan hô bạn Nguyệt Ánh cho đọc một bài hay tuyêt. Tác giả nguyên là cán bộ cao cấp của đảng nhưng có cái nhìn rất khách quan, khoa học, thẳng thắn về hiện tình đất nước và những giải pháp tháo gỡ để đi lên. Rõ ràng mấy người thuộc " đảng bảo thủ " không thể đưa ổng vào diện "thế lực phản động" được. Mình rất tâm đắc nhiều ý kiến mới của tác giả vì có sự trùng hợp ngẫu nhiên với những suy ngẫm của mình trong mấy bài viết gần đây. Điều đáng băn khoăn chính là hiện chúng ta chưa tìm thấy một "cột cờ" trong hàng trăm bó đũa đang dựng lên yêu cầu thay đổi toàn diện triệt để, không được chần chừ nữa. Vậy thì chúng ta sẽ bám víu vào đâu để nuôi hy vọng ? Hơi buồn.

  Trả lờiXóa
 2. Thế mới biết trong dân mình còn biết bao bộ óc minh mẫn. Họ như những đốm lửa nhỏ, nếu biết tập hợp những đốm lửa nhỏ ấy lại nhất định sẽ thành 1 bó đuốc lớn soi đường đi cho dân tộc. Nhai lại mãi mớ rơm đã ẩm mốc thì đến bò cũng ngán nữa là người !

  Trả lờiXóa
 3. Bao giờ nước ta mới bước ra khỏi vòng luẩn quẩn đây ? Chị à!

  Trả lờiXóa
 4. Tôi thấy cụ Hồ thật khổ. Không muốn tiến hành đấu tranh GC nhưng lại phải phát động CCRĐ; không muốn mở màn CCRĐ bằng việc xử tử một người đàn bà ( đã có nhiều đóng góp cho CM )nhưng lại viết bài tố cáo tội ác (?) của người đàn bà ấy .... Cụ vừa lãnh đạo CM giành CQ và độc lập cho dân tộc mà đã phải làm những điều mình không muốn mà chỉ là theo yêu cầu của kẻ khác. Cụ thật là đáng thương vậy.

  Trả lờiXóa
 5. Bài viết rất đáng đọc và gợi nhiều suy ngẫm ,họ hơn ta là ở chố dám nói, dám phân tích để làm sáng tổ thực chất của mọi bế tắc hiện nay bởi nhưng kẻ bảo thủ cứ bám lấy thứ " chủ nghia" này no, họ vẫn tin là chủ nghĩa cộng sản sẽ cứu được cà nhân loại ( phat biểu mới nhất của TBT), thật khôi hài !

  Trả lờiXóa
 6. Nếu còn thắc nào liên quan đến phương pháp này cũng như tìm hiểu thêm về các phương pháp làm đẹp khác như phương pháp tạo khóe mắt, bấm mí mắt Hàn Quốc, cắt góc mắt ở đâu .. bạn có thể tới trực tiếp tại bệnh viện Kim để được các bác sĩ tư vấn và giải đáp.

  Trả lờiXóa